Topplinje
Mylinglogo
Detta är konst

Sabriska ordnar

Bild

Drakens Bröder

Copyright © Ljusets Riddare (Sebastian Andersson)

Drakens Bröder, i folkmun ofta kallade "Drakriddarna", är en anrik riddarorden från Consaber. Riddartraditionen där härstammar från det coloniska imperiets tid då det fanns beridna krigare som beskyddade klanerna i utkanterna av imperiet i utbyte mot mat. Dessa kom senare att ingå i klanerna som hus- eller klankrigare och deras yrke gick ofta i arv från fader till son. De hade dock ingen särskild position i klanen annat än att det var de som tränade resten av klanen till milis och gick i fronten vid krig. De mest hedersamma av dessa följde den gamla tron och svor att följa ?den gamla koden? vilket var den hederskod som av Drakens utvalda sades vara självaste guden Lorachs ord. Det är kvarlevan av dessa hedersamma riddare som idag utgör Drakens Bröder.

Medlemmar av Drakens Bröder tillhör alltid den gamla tron och de hyser därför stor respekt för druiderna vilka också är de som utför drakriddarnas dubbning i någon av de helgade stencirklarna. Då inga pengar eller egendom får ägas av riddarna så får man helt förlita sig på folkets bidrag av mat, husrum samt diverse utrustning och tjänster. Detta givs dock ofta och gärna av folket då orden har rykte om sig att vara både mycket hedervärda och hjälpsamma mot såväl fattiga som Daaktroende och då de ofta traditionsenligt verkar som beskydd åt mindre samhällen i utmarkerna.

Draken Bröder är mycket löst organiserade och saknar såväl huvudsäte som överhuvud. Var riddare fungerar i princip som en isolerad enhet ofta i varaktig tjänst åt en by eller ett mindre samhälle och ibland på resande fot. Ett undantag mot detta mönster är tiden som vapenbroder då riddaren tränas av någon av de draksvurna till blivande fullvärdig riddare då de i regel rider vid sin läromästares sida. Riddarna kan också sammankallas av antingen Drakens utvalda eller av någon av riddarbröderna om det anses angeläget.

Sedan Calana IV:s tid så har Drakens Bröder svurit sin trohet till landet och dess regent. I och med den nuvarande kungens ovilja att vid sin kröning inte svära trohetsed till den Stora draken så har en lojalitetskris inom orden uppstått. Samtliga av Drakens Bröder har svurit sin trohet till landets regent i egenskap av Drakens nåde men då den sittande kungen inte har införlivat vad de anser är hans del av det hela (det vill säga att svära Drakeden) så anser vissa av dem att de inte är skyldiga honom sin lojalitet. Andra av dem menar att det inte spelar någon roll då de anser att ett löfte trots allt är ett löfte oavsett omständigheterna. Risken finns dock att kungen inte kommer att kunna räkna med Drakens Bröder i händelse av en väpnad konflikt mot Thalamur vilket skulle vara mycket olycksamt då dessa flera gånger tidigare hjälpt till att ena klanerna under det gemensamma Drakbaneret.

Orden har en relativt god kontakt med Sankt Faulks orden då de, trots den skilda trosuppfattningen, har flera gemensamma utgångspunkter inte minst i att värna om folket. Relationen med Sankt Eoboths orden är minst sagt kylig och det har hänt mer än en gång att de hamnat i väpnad konflikt på grund av meningsskiljaktigheter särskilt vad beträffar åsikten om drakar.

Antagningskrav: Den sökande måste vara svuren till den gamla tron samt lyckas med ett svårt slag (Ob4T6) mot Heder och Lojalitet.

Tabun: Man får inte bryta ett löfte eller skada en drake. Man får inte heller äga pengar eller egendom (annat än den nödvändiga riddarutrustningen).

Förpliktelser: Att följa den gamla koden: "En riddare känner bara mod, hans röst säger bara sanningen, hans svärd försvarar riket, hans styrka hjälper de svaga, hans vrede förgör de onda".

Färdigheter: Krigsföring, Ockultism, Rida, Stridskonst: Riddarträning, Undervisning.

Titlar och grader: Vapenbroder (motsvarar väpnare), Drakriddare (motsvarar tempelriddare), Draksvuren (motsvarar mästare), se tabell RI-67 i modulen 'Riddaren'.

Bild

Bild

Gränsryttarna

Copyright © Plutonium (Alexander Söderlund)

Gränsryttarna är en till hälften andlig och till hälften profan riddarorden som är mest verksam i norra Consaber (och som inte förekommer någon annanstans utanför kungadömets gränser). Alla medlemmar måste vara Daaktroende och svära en trohetsed till kyrkan, en till konungen och en till orden ? vilka också prioriteras i den ordningen. Orden är strikt hierarkiskt styrd med en rejäl lunta regler och bestämmelser som måste följas till punkt och pricka. En annorlunda aspekt är att en order från en ordensmedlem av högre rang inte väger lika tungt som en eventuell order från en representant för kyrkan eller konungen; det bör nämnas att det så gott som aldrig förekommer, men om det skulle göra det så fungerar det enligt deras högt aktade regelbok så.

Finansieringen kommer från den förhållandevis höga solden de får av den lokala länsherren som beridna gränsvakter eller fogdeknektar, men de kan även ta anställning på annat håll, fast det är inte särskilt vanligt med tanke på deras specialisering. Att ha en eller flera gränsryttare som vakter är både respekterat och uppskattat bland länsherrarna (speciellt i dessa orostider) och de brukar oftast ha mer privilegier än vanliga vakter med exakt samma arbetsuppgifter, men är ändå underställda en eventuell vaktkapten. Större delen av allt intjänat silver går oavkortat till orden som i sin tur förser riddarna med utrustning, husrum och andra förnödenheter.

Alla möten äger uteslutande rum i deras kapitelhus som finns utspridda lite här och var i de nordliga grevskapen.

Några grundläggande krav - förutom alla trohetseder som måste sväras - är att man måste äga minst en ridhäst (utöver eventuella andra hästar - man kan alltså ha hundratals stridshästar om man vill men man måste ha en ridhäst) och att man måste vara sabrisk medborgare (dock inte nödvändigtvis född sabrier). Är man tokon så måste man dessutom avsvära sig draktron (gäller för alla religioner förutom Daak), vilket har lett till att det inte finns en enda tokonsk medlem. Alla medlemmar måste givetvis vara ortodoxt Daaktroende, vilket också har lett till att det inte finns några alviska medlemmar.

Trots att adel inte är ett antagningskrav så ser de flesta medlemmar ned på ofrälset, sankt Faulks-riddare och annat liknande drägg. Paradoxalt nog tillhör mer än en tredjedel av medlemmarna ofrälset.

Eftersom att de arbetar så nära andra folkslag som en sabrisk riddare ofta har möjlighet att komma har de en väldigt nyanserad bild av utlänningar och andra folkslag, enda undantaget skulle då vara thalaskier som automatiskt är ondskan i egen hög person.

Antagningskrav: Måste vara sabrisk Daaktroende medborgare och äga en ridhäst.

Tabun: Att på något sätt gå emot eller avsiktligt skada Daakkyrkan eller konungen.

Förpliktelser: Lojalitet mot Consaber.

Färdigheter: Geografi, Ockultism: Daak, Rida, Stridskonst: Vägvaktsträning, Överlevnad.

Titlar och grader: Se tabell RI-66 i modulen 'Riddaren'.

Äventyrsförslag

Stormästaren delar inte samma vidsynta uppfattning utan hyser djupt rotade fördomar mot de i hans ögon smutsiga och hednatroende icke-sabrierna. Han är dessutom korrumperad och gör affärer med kriminella element på sidan om för att både styrka orderns ställning och sin egen ekonomi. Som om inte det vore nog så missbrukar han regelbundet sin maktposition, men han har ändå en rejäl skara trogna anhängare (som ofta gynnas av hans maktmissbruk). Det tidigare kan tyckas vara en anledning till att avsätta och utesluta honom, men i egenskap av att vara bror till Skywifs greve så har han alldeles för mycket makt och inflytande för att något sådant skulle vara genomförbart utan rejäla bevis (vilket inte finns i nuläget), det skulle också leda till en omfattande skandal vilket inte direkt ligger i grevens intresse. Istället för att förklara sig som en motståndare till den korrumperade brodern har han istället ställt sig på hans sida - lyckligt ovetande om hans små sidoaffärer - så trots att många tycker att han har suttit på sin plats alltför länge finns det ingen som kan eller vågar göra någonting åt det. Det är givetvis här som rollpersonerna kommer in...

Bild
Bild

Kommentera sidan

Lämna gärna en kommentar eller fråga om sidan och dess innehåll. Författarnamnet som kommer att synas i din kommentar är samma som du använder i forumet.

Kommentar:

Skriv "Jag är människa" för att visa att du inte är en bot: