Topplinje
Mylinglogo
Detta är konst

Soldiska ordnar

Bild

Aftonrodnadens orden

Copyright © Ceram (Tobias Eriksson)

Aftonrodnadens orden är en relativt ung orden med sitt centrum i Soldarn. De förespråkar lag och ordning samtidigt som de försöker avläsa Pelias budskap i stjärnorna och sprida kunskap till folket. Ordern är liten men dess inflytande har ökat stadigt sedan den grundades för snart 50 år sedan. Dess riddare vandrar numera runt på Ashariahalvön som lagens upprätthållare och samorimännen undervisar folket.

Historia

Aftonrodnades orden grundades 2920 e.D. i ett kloster i utkanten av grevskapet Lövdal. Klostret Aftonrodnad skulle läggas ned och en grupp människor hade samlats för att hantera det administrativa arbetet. En sen kväll satt tre män och två kvinnor samlade för att färdigställa de sista delarna av nedläggningen i det stora torn som fortfarande står på klostrets ägor. Närvarande var riddersdamen på vars mark klostret låg, ledaren för det nedläggande klostret, en köpman som planerade att köpa upp klosterägorna, byggmästarinnan som konstruerat klostret samt en skrivare som arbetade för kungamakten. Denna sena kväll uppenbarade sig ett budskap från Pelias i stjärnorna. När de fem gick upp på taket för att se bättre uppenbarade Pelias sig i hela sin härlighet och talade till dem. Vad de fick veta är okänt för alla utom ordens medlemmar men finns nedskrivet i de tre böckerna Uppmaningen, Visionen och Profetian. Nästa morgon gav de sig alla iväg åt varsitt håll. De återvände dock alla fem efter en tid med en mängd saker samt sina familjer. De slog sig alla ned på riddersdamens ägor och under ledning av byggmästarinnan uppfördes några nya hus. Under tidens gång har fler och fler människor anslutits till orden och de har även utbildat sina egna riddare. Numera lever endast byggmästarinnan av de fem och ordens råd innehåller numera en ny generation mycket duktiga medlemmar.

Organisation

Aftonrodnadens orden leds av ett råd som består av elva ordensmedlemmar. Dessa medlemmar väljs var femte år av alla ordensmedlemmar. En rådsmedlem har inte mycket mer makt än en vanlig ordensmedlem eftersom nästan alla makt ligger oss det samlade rådet och rådsmedlemmarna sällan låter sig övertalas till något. En rådsmedlem är dock ännu mer respekterad än en vanlig riddare eller medlem.

Medlemmarna i orden kan vara riddare, samorimän eller verksamma inom andra hederliga yrkesområden som hantverkare, köpman eller jordbrukare. Dessa olika medlemmar har ingen inbördes rang utan fungerar som ansvariga för de områden de är kompetenta inom.

Samorimännen har ansvaret för att leda ceremonier, tolka stjärnorna eller att undervisa beroende på kompetens. Det är inte förbjudet för övriga medlemmar att tolka Pelias budskap eller den eviga omvälvningen, snarare tvärt om. Trots det finns några samorimän som på heltid ägnar sig åt att studera de heliga skrifterna eller stjärnhimlen och den kraft den kan ge. Deras uppgift är att finna mer kunskap, inte sensationella nya budskap, och man aktar sig noga för att övertolka något.

De flesta samorimän ägnar sig dock åt undervisning. Sedan snart tio år får alla människor bosatta inom Aftonrodnad fri undervisning. Nyligen öppnades dessutom en skola i en grannby som styrs av grevinnan av Lövdal. Skolorna lär främst ut skrivkonsten, räkning och grundläggande religionskunskap till de unga i området. Även lagkunskap och bokhållning lärs dock ofta ut. De vuxna i området kommer ofta till lärarna för att få råd eller en lektion i ett område de är intresserade av eller behöver veta mer om. Lärarna fungerar ofta som samordnare. En person kommer och frågar om råd, lärarna bjuder in en person som har kunskap inom området och om något viktigt kommer fram skriver de ned det för att kunskapen inte ska gå förlorad.

Riddarna är ordens beskyddare och lagmän. Noviser som antas ges i början relativt lite vapenträning. De får istället fokusera på lagkunskap samt grundläggande skrift- och kunskapsfärdigheter. När den sökande når assistentgraden börjar vapenträningen på allvar. Sökande som hunnit bli äldre antas ibland direkt som assistenter eftersom de redan besitter novisens färdigheter.

Riddarnas främsta uppgift är att försvara klostret och ordens anhängare. De fungerar som lagmän, brottsundersökare och när nöden kräver även domare. De flesta riddare uppehåller sig i grevskapet Lövdal men det finns även vandrade riddare. I grupper om två riddare, ofta tillsammans med en eller två assistenter och en tjänare, färdas de runt om i Soldarn och sydligaste Asharien. Dessa riddare samlar kunskap om lokala lagtraditioner och om fenomen på stjärnhimlen. De upprätthåller även lag och ordning var de än färdas.

Moral

Orden är mer jämställd än det soldiska samhället i allmänhet. Ibland kan en man göra en kvinnas uppgift och tvärt om men det sker endast när det är absolut nödvändigt. Orden avråder från bruk av alkohol men det finns inte något straff för bruk. En ordensmedlem som fortsätter att bruka alkohol regelbundet längre tider trots ordens försök att tala den till rätta kommer dock antagligen bli degraderad. Om en medlem skulle börja bruka andra droger skulle det ses som mycket allvarligt av orden. Medlemmen skulle dock inte straffas utan snarare få vård. Orden uppmuntrar till familjebildning men ser negativt på lösaktighet. Aggressivitet ses mycket negativt på och konflikter bör bara nyttjas i yttersta nödfall, det gäller även de stridstränade riddarna. Hårt arbete och oegoistiskt handlande är dygder som uppskattas inom orden liksom inom de flesta delar av den samoriska läran.

Teologi

Aftonrodnadens ordens teologi baseras på de budskap Pelias presenterade för de fem och de budskap orden framtolkat efter det. Inget i deras teologi motstrider den eviga omvälvningen och mycket tid läggs på att studera även denna skrift. Budskapen har dock klargjort mer av vad som framgår i omvälvningen.

Orden tror på Reinkarnation. I dödsögonblicket börjar en vandring mot himlavalvet. För en god själ går vandringen snabbt och för en ond långsamt. När själen nått tillräckligt långt inordnas den i himla valvet. De onda och de gudlösa hamnar i tomheten där de får vänta i sysslolöshet tills det blir dags för den att återfödas. De själar som varit trogna en gud hamnar i ett tillstånd som symboliseras av stjärnorna. Ju starkare stjärnan lyser desto bättre passar guden in i omvälvningen och desto mer harmoni upplever själen. De som tillbett onda gudar som motverkar omvälvningen hamnar i så kallade svartstjärnor. Dessa tillstånd är motsatsen till vanliga stjärnor och där upplever själen lidande istället för harmoni. Målet för en troende är dock att förenas med solgudarna. Detta går att uppnå genom ihärdighet även i de minsta uppgifterna, osjälviskt agerande och en mycket stark överlåtelse till Aurias och Pelias. En själ som förenats med gudarna finns inte längre i sig själv utan är en del av gudarna. Det är möjligt att få tillbaka minne från tidigare liv om personen i fråga kommer till full insikt om dessa förhållanden.

Samorimännen i aftonrodnadens orden bör inte utöva världslig makt. De bör fungera som rådgivare till de trogna även i världsliga frågor men ska inte utnyttja sin ställning för egen vinning. Orden lägger sig därför inte i världsliga konflikter om det går att undvika.

Aftonrodnadens orden motsätter sig den förföljelse av andra gudars trogna som vissa andra delar av templet ägnar sig åt. Medlemmar av andra gudars kulter bör övertygas att de valt fel gud genom fredliga medel, inte genom våld. De tycker även att andra religioner ska få hålla sammankomster i Soldarn eftersom det finner det svårt att omvända någon som känner sig förtryckt eftersom denne då blir mera övertygat om att den har rätt och förtryckarna fel.

Antagningskrav: Svuren till den samoriska läran.

Tabun: Får ej dyrka andra gudar än Aurias och Pelias.

Förpliktelser: Får ej motverka spridning av god kunskap. Måste verka för att upprätthålla lag och ordning. Får ej öka sin vinning på bekostnad av andra hederliga varelser.

Färdigheter: Jargisk skrift, Astronomi, Ockultism: Samoriska läran, Lagkunskap, Stridskonst: Riddarträning.

Titlar och grader: Novis. Assistent. Riddare. Riddarkapten (Ob3T6 mot lagkunskap, ledarskap, Ockultism: Samoriska läran och Riddarträning). Rådsmedlem (Ob3T6 mot Rykte För att få delta i omröstningarna).

Bild

Bild

Getingarna

Copyright © Glueball (Martin Ekdahl)

Getingarna är en soldisk riddarorden som lyder direkt under drottningen. Man kan säga att det är hennes personliga garde. Förutom att skydda, och lyda under hennes majestät drottningen, agerar getingarna även som eskort för adliga personer - det vill säga folk som kan betala eller är bekanta med drottningen.

Det som är mest unikt med getingarna är att de är en estetisk orden. Man ska inte bara ha en häst och rustning för att bli en drönare (titeln på riddarna), man skall ha en svart häst och gulsvart utrustning. Denna utrustning består av en matt gul uniform, en svart läderrustning, en lans och en stridshacka. Varför denna speciella utrustning? Jo, för att visa hur väl disciplinerade de är och hur medvetna de är om just hur viktigt det är att representera denna egenskap. Det ger förtroende hos folket och ingjuter skräck i fienden. Getingarnas symboler är en gulsvart vimpel och en gulsvart vapensköld med flera gånger sparvsnitt.

En drönare lever inte lika rikt som de flesta andra riddare. Detta för att de oftast kommer från lågadliga släkter eller blivit tilldelade sitt adelskap. De andra släkterna ser gärna att det förhåller sig så, det är tillräckligt farligt för dem att folket ger sitt stöd för denna orden.

En typisk drönare är bildad inom följande färdigheter: Dans, Etikett, Heraldik, Rida: Dressyr och stridskonst. Med andra ord är han eller hon en mycket välutbildad social person som är farlig med vapen. Detta tillsammans med deras utstrålning leder till att Getingarnas rykte sprider sig som en löpeld över Mundana. De jämförs bland annat med de Thalaskiska dödsdansarna, även om de inte kombinerar sina estetiska kunskaper med strid.

Getingarnas användningsområde är för tillfället mest att leda parader under tillställningar, detta för att visa upp en fasad av eleganta krigare och på det sättet skylta med landets makt. De används även till att jaga ned brottslingar och liknande avskum då deras antal inte är särskilt stort. Det är lätt att i små grupper om fem till tio riddare söka och jaga avfällingar från samhället. Visserligen har det hänt att Getingarna varit delaktiga i fält. Allra senast var de den avgörande faktorn i en skärmytsling mot rasande troll i närheten av Trollhem. Getingarna utmanövrerade trollen och kunde gång på gång dela deras led och i grupp gemensamt hugga ner trollen en och en. Vad som sägs i området Trollheim är dock inte lika blygsamt. Enligt ryktet skulle Getingarna ha kommit svärmande från himlen och räddat byn i sista stund, något som ses som ett underverk från solgudarna.

Antagningskrav: Personen skall lyckas med ett svårt slag (Ob4T6) mot lojalitet och sedan bli antagen av drottningen. Detta sker med en kyss på den blivande drönarens hjässa, som en annorlunda form av dubbning.

Tabun: Man får inte på något sätt skada drottningen eller den kungliga familjen.

Förpliktelser: Man ska lyda drottningen och sin eventuella tillfälliga överordnade.

Färdigheter: Dans, Etikett, Heraldik, Rida: Dressyr och Stridskonst: Getingstick.

Titlar och grader: Se tabell RI-66 i modulen 'Riddaren'. Riddare benämns dock Drönare.

Bild

Bild

Ulvens Brödraskap

Copyright © Neowyn

Ulvens brödraskap ser det som sin uppgift att skydda de starka när de är i en utsatt position. Främst så hjälper de vandrande riddare som givit sig på lite för svårt motstånd. Det är vanligt att de ansluter sig till dem som slåss för en rättvis sak men som är i stort behov av hjälp, grundkravet är dock att de endast hjälper dem som slåss. De som bara vill ha hjälp utan att själv riskera livet får inte hjälp.

Ulvarna slåss för att vinna och är därför fruktade stridsmän. De slår gärna till mot en motståndare för att sedan ge sig av innan dessa hinner formera sitt försvar. Sedan vänder de tillbaka och slår till igen; detta fortsätter i våg efter våg på olika sätt till fienden är nedgjord eller att de ger sig. Om Ulvens Brödraskap svurit sig till någon speciell sak så kämpar de till dess de stupar eller vinner.

Historia

Ulvens brödraskap grundades för snart 400 år sedan av den vandrande riddaren Theomus Gråskäckell. Enligt legenden så skall Theomus ha fått hjälp av vargar och ulvar vid tre tillfällen. Första gången vargarna hjälpte honom var i hans första strid. Han hade blivit överfallen av 4 rövare och de hade slagit ner honom från hästen. Desperat hade han fattat posto med ryggen mot ett träd. De hade antagligen dödat honom om inte en vargflock hade kommit till hans hjälp och anfallit rövarna. Andra gången de kom till hans hjälp var när han låg mycket allvarligt skadad i snön och höll på att frysa och svälta ihjäl. Vargarna räddade honom då och släpade in honom i en varghonas lya. Där fick han mat och värme nog att friskna till och ta sig tillbaka till civilisationen. Det var efter denna upplevelse som han bestämde sig att grunda Ulvens brödraskap. Tredje gången var före hans död. Han fick en uppenbarelse i en dröm där en gammal silvervit varg blev dödad av en pil. Morgonen efter blev Theomus dödad i ett bakhåll men det var inte pilen som dödade honom. Då han var förvarnad lyckades han undvika den dödliga pilen som sköts ur ett bakhåll. Han stormade dock mot de dolda mördarna och i den striden dödade han alla 5 mördarna men ådrog sig samtidigt ett dödligt sår.

Nutid

Idag så är ca 70 riddare medlemmar i orden och de har 2 större fästen och ett antal mindre gods. Ordern är inte speciellt rik men de är inte heller fattiga. De har ett lite oförtjänt dåligt rykte om sig vilket oftast beror på deras stridssätt (slå till och omgruppera) De flesta Ulvarna är yngre söner till adelsmän som inte kunnat förvänta sig något arv, dessutom är det vanligt att de inte har ett helt fläckfritt rykte sedan tidigare. Ulvarna har blivit kända för att ta hand om och fostra ?besvärliga? yngre män och få rätsida på dem. Det är ett ganska stort antal av medlemmarna som i sin ungdom ställt till det för sig och sina familjer på ett eller annat sätt. Det är dock aldrig frågan om rena brott utan det är vanligare med spelbegär, sprit och många har utkämpat dueller och skadat eller förödmjukat någon med mer makt.

Stridssätt

Ulvarna förlitar sig mycket på snabbhet och den gemensamma slagkraften. De slåss nästan enbart i grupp och gör alltid sitt yttersta för att skydda varandra, detta är ganska ovanligt bland riddare.

Stridssätten kan delas in i 2 olika scenarion, ett där de är jämbördiga i antal och ett där de är underlägsna i antal.

Om de är jämbördiga så slåss de på vanligt sätt, det är inte så mycket att tillägga. Det är dock värt att notera att om det börjar gå dåligt i en strid så försöker de oftast bryta sig ur striden för att snabbt omgruppera sig och gå till anfall igen.

Om de är underlägsna i antal, vilket de oftast är, så är deras sätt att slåss på lite mer speciellt. De börjar då ofta med att kasta ett eller flera spjut mot fienden och sedan går de in i närkamp eller vänder och omgrupperar sig. Om de vänder och omgrupperar så börjar de det nya anfallet också med att kasta spjut mot fienden för att sedan gå i närkamp. Spjuten slungas inte alltid för att döda utan för att få fienden ur balans och för att hindra dem. Målet är att som en varg gå in och hugga, riva och slita i bytet för att trötta ut dem och när bytet är försvagat gå in och utdela dödsstöten.

Rustning & vapen

Ulvarna föredrar en rustning som hämmar deras rörelseförmåga så lite som möjligt. Därför är ringbrynjor förstärkta med diverse plåtdelar populärast. Vad gäller vapnen så finns det ingen standardiserad beväpning bland ulvarna, men det finns vissa vapen som är populärare än andra. Ett exempel är kort kastspjut och ett annat är stridssvärdet.

Antagningskrav: Bli luktad på av en varg och godkänd. Om vargen luktar på den antagne och sedan luktar på den aspirantens händer eller om den viftar på svansen så är detta ett gott tecken. Om vargen morrar eller visar tänderna så är man inte välkommen i orden.

Tabun: Får ej skada ulvar eller vargar annat än i självförsvar.

Förpliktelser: Visa mod.

Färdigheter: Rida, Jargisk Skrift, Stridskonst: Riddarträning.

Titlar och grader: Se tabell RI-67 i modulen 'Riddaren'.

Bild
Bild

Kommentera sidan

Lämna gärna en kommentar eller fråga om sidan och dess innehåll. Författarnamnet som kommer att synas i din kommentar är samma som du använder i forumet.

Kommentar:

Skriv "Jag är människa" för att visa att du inte är en bot: